Księga przychodów i rozchodów

do 20 dnia miesiąca za poprzedni  miesiąc

Ryczałt od przychodów 
 ewidencjonowanych

do 20 dnia miesiąca za poprzedni  miesiąc

VAT lub akcyza

do 25 dnia miesiąca za poprzedni  miesiąc

Karta Podatkowa

do 7 dnia miesiąca

Podatek od nieruchomości dla osób 
 fizycznych

raty podatku należy wpłacać do 15 marca,
 15 maja, 15 września,  15 listopada

Podatek od nieruchomości dla osób
 prawnych

do 15 dnia miesiąca podatek za bieżący  miesiąc

Podatek rolny rata podatku

do 15 dnia miesiąca bieżącego pierwszym
  miesiącem kwartału

Przy zatrudnianiu pracowników
 na etacie i zleceniu

do 7 dnia miesiąca należy wpłacić  zaliczki na  podatek 
 dochodowy odwypłaconych należności  za poprzedni  miesiąc do 20 dnia miesiąca  należy przekazać do urzędu  skarbowego  zaliczki od przychodów  pracowników ze
 stosunku pracy, z pracy  nakładczej  i z wypłaconych im
 zasiłków  z ubezpieczenia  społecznego za  poprzedni  miesiąc oraz należy  przekazać zaliczki na podatek  dochodowy od  wypłaconych należności, innych niż ze
 stosunku  pracy (np. z praw autorskich) za poprzedni
 miesiąc.

Podatek leśny dla osób fizycznych

rata podatku do 15 dnia miesiąca będącego
 pierwszym miesiącem kwartału

Podatek leśny dla osób prawnych

do 15 dnia miesiąca podatek za bieżący miesiąc