Skala podatku dochodowego na 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013r.
 
(art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. Nr 134, poz. 1509)
 
PROGI

Podstawa obliczania podatku w złotych

podatek wynosi

ponad do

I

 

85.528

 18% minus kwota
 zmniejszająca  podatek 556 zł 02 gr

II

85.528

 

 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki
 ponad 85.528 zł

 
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 28 lit.a) w związku z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588). Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku: 3 091 zł.