Tabela limitów ulg podatkowych w 2013 r.
 
Odliczenia od dochodu.
 

Rodzaje ulg

Limity odliczeń
 Ulga na internet Faktycznie poniesione wydatki do wysokości
760 zł limit roczny
 Darowizna W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak
niż kwota stanowiąca 6% dochodu.
 Ulga na nabycie nowych technologii Do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy
 Wpłaty na indywidualne konto  zabezpieczenia emerytalnego wpłaty dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
- maksymalna kwota składki na IKZE wynosi 4.231,20 zł
- minimalna kwota składki na IKZE wynosi 720 zł
 
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
 Opłacenie przewodników faktycznie poniesione wydatki do wysokości
2280 zł - limit roczny
 Utrzymanie psa przewodnika faktycznie poniesione wydatki do wysokości
2280 zł - limit roczny
 Używanie samochodu osobowego faktycznie poniesione wydatki do wysokości
2280 zł - limit roczny
 Wydatki na zakup lekarstw Nadwyżka wydatków ponad kwotę 100 zł miesięcznie
 
Odliczenia od podstawy opodatkowania.
 Ulga odsetkowa Faktycznie poniesione wydatki na odsetki od kredytu do wysokości 325 990 zł (wartość kredytu)