Koszty uzyskania przychodu obowiązujące w 2013 roku
 
art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art.
1 pkt 15 lit.c) w związku z art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588)
 
2013

Koszty jeden zakład

Miesięcznie

111 zł 25 gr

Rocznie

1.335 zł 00 gr

Koszty kilka zakładów

Nie może przekroczyć rocznie

2,002 zł 05 gr

Dojeżdżający jeden zakład

Miesięcznie 139 zł 06 gr
Rocznie

1.668 zł 72 gr

Dojeżdżający kilka zakładów

Nie może przekroczyć rocznie  2502 zł 56gr

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięcznie 46 zł 33 gr
Rocznie 556 zł 02 gr
 
Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.