Oferta:

 

W warunkach gospodarki rynkowej szybki dostęp do rzetelnej informacji jest podstawą sukcesu firmy.
Oferujemy Państwu prowadzenie pełnej księgowości firmy.

Sprawnie działający system finansowo - księgowy może zapewnić obniżenie kosztów przez sprawne zarządzanie, oparte na aktualnej i wiarygodnej informacji:
 
Zakres usług księgowych:
prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów,
ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów
i usług (VAT- rejestr zakupu i sprzedaży),
obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych a także sporządzanie deklaracji dotyczących tych podatków wg wzorów określonych
w odpowiednich przepisach,
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
stałe informowanie klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności gospodarczej klienta.