Prezydent RP http://www.prezydent.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl
Senat RP http://www.senat.gov.pl
Sejm RP http://www.sejm.gov.pl
Sąd Najwyższy RP http://www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny RP http://www.trybunal.gov.pl
Najwyższa Izba Kontroli http://www.nik.gov.pl
Ministerstwo Finansów http://www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych http://www.knuife.gov.pl
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd http://www.kpwig.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl
Urząd Patentowy http://www.uprp.pl
Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl
Komenda Główna Policji http://www.kgp.gov.pl
Główny Urząd Ceł http://www.guc.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska http://www.pios.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl
Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń http://www.punu.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych http://www.unuz.gov.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego http://www.krus.org.pl
Akty prawne http://isip.sejm.gov.pl